Príjemné popoludnie
Elektrotechnológia - Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z.
SpäťVyhradené EZ

Technickými zariadeniami sú:

Rozdelenie elektrických zariadení:

Skupina A,

technické zariadenia eletkrické s vysokou mierou ohrozenia:

 • A/a technické zariadenia eletkrické na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac
 • A/b technické zariadenia eletkrické na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac
 • A/c prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy
 • A/d technické zariadenia eletkrické v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
 • A/e technické zariadenia eletkrické v prostredí s trvalým výskytom korozývnych látok alebo znečisťujúcich látok
 • A/f technické zariadenia eletkrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných
 • A/g elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach
 • A/h technické zariadenia eletkrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb
 • A/i technické zariadenia eletkrické slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektrickej energie
Skupina B,

technické zariadenia elektrické s vyššou mierou ohrozeniaIde o VTZ s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode A

Skupina C,

technické zariadenia elektrické nezahrnuté do bodov A a B. Patria sem slaboprúdové zariadenia

Technické zariadenia eletkrické = EI, ktorá zahŕňa všetky inštalované EZ a elektrické rozvody.


hore

Pracovné úrazy, evidencia a registrácia úrazov

Pracovný úraz (PÚ) je poškodenie zdravia alebo smrť spôsobená zamestnancovi pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh.

PÚ je aj:

- taký úraz na pracovisku, ktorý nesúvisí s plnenímpracovných úloh

- úraz inej osoby, ktorá sa zdržiava na pracoviskách s vedomím zamestnávateľa

PÚ nie je taký úraz, ktorý utrpel zamestnanec na ceste do zamestnania a späť.

Evidencia PÚ

O PÚ, ktorými nebola spôsobená práce neschopnosť (PN) alebo PN kratšia ako 1 deň sa musí viesť evidencia v knihe úrazov. Táto slúži pre prípadné ďalšie konanie, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

Registrácia PÚ

Registrujeme úrazy, ktorými bola spôsobená smrť alebo PN najmenej 1 deň okrem dňa úrazu.
Pri registrácii je potrebné vykonať:

 • Zistiť príčiny a okolnosti vzniku PÚ
 • Spísať záznam o PÚ do 48 hodín
 • Vykonať opatrenia proti opakovaniu podobných PÚ

Zamestnávateľ je povinný zasielať odpisy (kópie) záznamov úrazov za uplynulý kalendárny mesiac inšpeltorátu práce a zdravotnej poisťovni.

Druhy PÚ

 • smrteľný úraz
 • ťažký PÚ - pri ktorom nastáva zničenie alebo vážne poškodenie orgánu
 • hromadný PÚ - zranené aspoň 3 osoby, z toho 1 ťažko alebo viac ako 10 zranených osôb
 • ostatné PÚ

hore

Odborná spôsobilosť na činnosti na EZ

§ 20 Poučený pracovník

Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje. Poučený pracovník musí byť preukázateľne poučený vo vzťahu k elektrickým zariadeniam v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou. O poučení sa vydáva písomný doklad zápis o poučení, v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.

Rozsah prác:

 • samostatná obsluha EZ
 • práca na EI/EZ NN
 • práca s dohľadom v blízkosti pod napätím
 • práca s dohľadom na EI/EZ VN bez napätia v blízkosti pod dozorom


§ 21 Elektrotechnik

Elektrotechnik je osoba, ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (vyučený,ÚSO,VŠ) zatial bez praxe.Odborná spôsobilosť sa overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva oprávnená osoba podľa §25 ods. 1 a škola s učebným alebo študijným odborom elektrotechnického zamerania po splnení požadovaných podmienok podľa § 25 ods. 3.

Rozsah prác:
 • samostatne pracuje na EZ bez napätia
 • v blízkosti pod napätím
 • pod dozorom na častiach pod napätím

§ 22 Samostatný elektrotechnik

Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má overenú odbornú spôsobilosť a preukázateľnú prax.

Prax pri činnosti na elektrických zariadeniach a na bleskozvodoch:

vyučený; ÚSO; VŠ EZ do 1000 V EZ nad 1000 V bleskozvody
1 rok 2 roky 6 mesiacov

Rozsah prác:

 • činnosť na EZ vykonáva sám, okrem zakázaných prác
 • riadi činnosť poučených pracovníkov (neobmedzené množstvo)
 • riadi činnosť najviac 2 elektrotechnikov


§ 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika,spôsobilosť bola overená podľa §25 ods.1.

Má odbornú prax pri činnosti vykonávanej na EZ a pri činnosti na belskozvodoch:

vyučený EZ do 1000 V EZ nad 1000 V bleskozvody
4 roky 5 rokov 3 roky
ÚSO 3 roky 4 roky 2 roky
2 roky 3 roky 2 roky

Rozsah prác:

 • činnosť na EZ vykonáva sám
 • riadi činnosť osôb podľa §20,§21,§22 bez obmedzenia počtu


§ 24 Elektrotechnik špecialista

Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom elektrickom zariadení v rozsahu vydaného osvedčenia. Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu vykonáva technická inšpekcia podľa §25 ods. 2.

Elektrotechnik špecialista podľa činnosti sa rzdeľuje na :


Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie

Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného EZ je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, jej odborná spôsobilosť bola overená technickou inšpekciou(TI) v SR podľa §
25 ods.2., má odbornú prax:

ÚSO EZ do 1000 V EZ nad 1000 V bleskozvody
4 roky 5 rokov 2 roky
2 roky 3 roky 1 rok

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok(OPaOS)

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie OPaOS vyhradeného EZ je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, jej odborná spôsobilosť bola overená TI v SR podľa § 25 ods.2, má odbornú prax:


činnosť na EZ v objektoch triedy A a B1 skupina
E1 E2 E4,E5
ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky
4 roky 3 roky 1 rok


činnosť na EZ v objektoch triedy B skupina
E1 E2 E4,E5
ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov
5 rokov 4 roky 3 rokyčinnosť len na bleskozvodoch v objektoch triedy A a B1 skupina
E3
ÚSO 2 roky
1 rok


činnosť len na bleskozvodoch v objektoch triedy B skupina
E3
ÚSO 3 roky
2 roky


Skúšobný technik výrobcu § 15

Je elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradenom EZ po ukončení výroby, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, jej odborná spôsobilosť bola overená TI v SR podľa § 15 ods. 2. Skúšobný technik výrobcu vyhotovuje o priebehu a o výsledku vykonanej skúšky písomný záznam-protokol.Má odbornú prax:

ÚSO EZ do 1000 V EZ nad 1000 V len bleskozvody
4 roky 5 roky 2 roky
2 roky 3 roky 1 rok


§ 25 Overovanie odbornej spôsobilosti

ods.1.Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky na základe písomnej žiadosti vykonáva a osvedčenie vydáva oprávnená osoba.

ods.2.Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu na základe písomnej žiadosti vykonáva Technická inšpekcia a osvedčenie vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

ods.3.Škola s učebným odborom alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok a vydávať osvedčenie.

hore


Osvedčenie

Dokladom odbornej spôsobilosti elektrotechnikov je osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané opráveným subjektom. Overovanie odbornej spôsobilosti vykonávajú nasledovné subjekty:

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba je vzdelávací subjekt na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnpsti práce, ktorej oprávnenie na túto činnosť vydalo MPSVaR SR (alebo UBP SR). Tento subjekt pre oblasť EZ môže vykonať prípravu a preverenie odbornej spôsobilosti na :

 • §21
 • §22
 • §23
Vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti nemá časovo obmedzenú pôatnosť.

Technická inšpekcia

Vykonáva overovanie odbornej spôsobilosti § 24 a § 15.

Školy s učebným alebo študijným odborom s elektrotechnickým zameraním

Škola s elektrotechnickým zameraním, ktorá má v učebných osnovách elektrotechnickú spôsobilosť (ELS), môže so súhlasom a za podmienok určených orgánom inšpekcie práce vykonávať overovanie odbornej spôsobilosti § 21 ako súčasť záverečných skúšok a vydávať písomný doklad - osvedšenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Z vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti musia byť zrejmé údaje:
 • stupeň odbornej spôsobilosti (§ 21, § 22, § 23, § 24)
 • skupina technického zariadenia elektrického:
  • E1 technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  • E2 technické zariadenia s npätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  • E3 bleskozvody
  • E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače
  • E5 elektrické prípojky NN
 • trieda technického zariadenia elektrického:
 • A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
 • B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu EZ v regulačných staniciach plynu
 • C objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov banskej správy podľa § 39 zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

hore


Oprávnenie

Oprávnenie je doklad o odbornej spôsobilosti právnickej alebo fyzickej osoby vykonávajúcej živnosť na špecifické činnosti.

Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. v § 4 deklaruje, že vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zaridení elektrických môže podnikateľ na základe oprávnenia vydaného orgánom inšpekcie práce. Požiadavky overuje technická inšpekcia vydaním odborného a záväzného stanoviska.

V praxi nestačí, ak firma zamestnáva osoby s osvedčeniami o odbornej spôsobilosti, ale musí mať podľa rozsahu svojho zamerania oprávnenie na činnosti:
 • O - opravy, údržba, servis technického zariadenia elektrického
 • M - montáž technického zariadenia elektrického
 • V - výroba technického zariadenia elektrického
 • S - OPaOS technického zariadenia elektrického
Činnosť projektovanie technického zariadenia elektrického nevyžaduje vlastniť doklad oprávnenie.

hore

Technická dokumentácia

Vyrábať, montovať alebo rekonštruovať vyhradené EZ skupiny A s vysokou mierou ohrozenia možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie.

Výrobca a dodávka technického zariadenia

Výrobca alebo dodávateľ technického zariadenia splní podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení ak zabezpečí:
Sprievodná technická dokumentácia

Sprievodná technická dokumentácia musí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakteru EZ a bezpečnostno-technickým požiadavkám. Táto dokumentácia musí vždy obsahovať návod na jeho bezpečné používanie, údržbu a obsluhu. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného EZ musí obsahovať údaje potrebné na vydanie osvedčenia o typovej skúške vyhradeného EZ.

hore


Prevádzka EZ

Prevádzkovateľ musí dodržiavať podmienky určené bezpečnostno-technickými požiadavkami a sprievodnou dokumentáciou zabezpečiť:

hore


Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS)

O vykonanej prvej OPaOS sa vyhotoví písomný záznam, správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.


Preveruje sa bezpečnosť vyhradeného EZ počas jeho prevádzky v stanovených lehotách.

roky objekty
5 Murované obytné a kancelárske budovy.Základné prostredie
3 Školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia, rekreačné strediská.
Horúce, vlhké a studuné prostredia.
2 Priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, obchodné domy a stanice.
Objekty alebo ich časti zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3
1 Pojazdné a prevozné prostriedky. Mokré prostredie.
0,5 Provizórne zariadenia staveniska
Termíny pre OPaOS bleskozvodov
2 Objekty s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru
5 Ostatné objekty


Správa o vykonaných periodických prehliadkach musí byť uložená u prevádzkovateľa objektu. hore

ZDROJ: http://eln.szm.sk

Späť
 
© 2007 - 2009, Ľuboš08.web